GRATIS THUISBEZORGD - IEDERE DAG VERS - DE BESTE INGREDIËNTEN - GRATIS KAART MET BERICHT - AMBACHTELIJK BEREID - ECHTE BELGISCHE CHOCOLADE

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden consumenten Online verkoop- en leveringsvoorwaarden van Chefchocola.nl De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat: Bestelling moeten betaald worden door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel. Chef chocola zal je bestelling binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan je leveren (mits voorradig). De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. Als het Product niet aan je verwachtingen voldoet of je om een andere reden de koop wilt herzien, heb je het recht om binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het Product de koop te ontbinden en vervolgens het Product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbindingsverklaring retour te zenden. Chef chocola vergoedt binnen 30 (dertig) kalenderdagen na daadwerkelijke ontvangst van het Product de betaling, inclusief de verzendkosten (voor zover deze op basis van deze Voorwaarden voor rekening zijn van Chef chocola). De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de Consument, tenzij het Product beschadigd, dan wel defect geleverd is. In dat geval komen kosten voor de retourzending voor rekening van Chef chocola. 1. Definities In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd: “Artikel(en)”: bepalingen in deze Voorwaarden van Chef chocola “Consument(en)”: koper(s), natuurlijk persoon of personen, die handelt of handelen voor doeleinden buiten zijn of hun bedrijfs- of beroepsactiviteit, en via de Webwinkel Producten bestelt of bestellen; “Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Consument en Chef chocola tot stand komt (of komen); “Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; “Privacy Statement”: ”: de op de website van Chef chocola te raadplegen verklaring met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens; “Product(en)”: de goederen die Chef chocola via haar Webwinkel te koop aanbiedt; “Chef chocola”: CHEFCHOCOLA.NL.; “Voorwaarden”: deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Consumenten van Chef chocola; “Webwinkel”: het online verkoopkanaal van Chef chocola –www,chefchocola.nl – waar Consumenten Producten kunnen bestellen. 2. Algemeen 2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Consument en Chef chocola gesloten Overeenkomsten. 2.2. Als de Consument bij Chefchocola een bestelling plaatst, dient de Consument aan te vinken dat met de Voorwaarden van Chef chocola akkoord wordt gegaan. Daarbij worden de Voorwaarden ook aan de Consument beschikbaar gesteld door middel van een digitale link. Chef chocola heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen en zal, voor zover wettelijk vereist, de Consument van een dergelijke wijziging dertig (30) kalenderdagen van te voren op de hoogte stellen. Indien de hiervoor bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Chef chocola toegezegde prestatie inhoudt, is de Consument bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. 2.3 De aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een Consument een goede beoordeling van de aangeboden Producten mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving en/of prijzen van de aangeboden Producten binden Chef chocola niet. 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 3.1. De Overeenkomst tussen Chef chocola en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument de aanbieding van Chef chocola accepteert door het op de Webwinkel aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Tevens komt er een Overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van Chef chocola, anders dan de aanbieding in de Webwinkel, wanneer de Consument op dezelfde wijze waarop Chef chocola het aanbod aan de Consument doet, de aanbieding aanvaardt. 3.2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chef chocola zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument in aanvulling op het bepaalde in Artikel 6 van deze Voorwaarden de Overeenkomst ontbinden door aan Chef chocola een ondubbelzinnige verklaring tot ontbinding te zenden. 4. Prijs/Verzendkosten 4.1. De Consument is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten. 4.2. De prijzen van alle Producten die via de Webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW). 4.3. De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale gewicht uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten. 4.4. De prijzen van Producten die in de Webwinkel worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. 4.5. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 5. Levering 5.1 Chef chocola levert overal in Nederland, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar Chef chocola mee samenwerkt. 5.2 Levering van de Producten geschiedt op het adres dat door de Consument in de Webwinkel of andere beschikbare kanalen van Chef chocola wordt opgegeven als afleveradres. Als de Consument het afleveradres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn. 5.3. Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar Chef chocola gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen. 5.4. Tot het tijdstip waarop Chef chocola van de Consument de noodzakelijke informatie heeft verkregen om te kunnen leveren, is Chef chocola niet gehouden tot levering over te gaan. 5.5. Wat betreft het aantal te leveren Producten, is het door Chef chocola geregistreerde aantal bindend. 5.6. Alle Producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, maar de door Chef chocola opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding. 5.7. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in Artikel 5.6 is vermeld, zal Chef chocola geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk en in principe binnen vijf (5) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 5.8. Als het niet mogelijk is om de Producten persoonlijk over te dragen, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de Producten aan te bieden bij de buren van het door de Consument aangegeven afleveradres, of door de Producten af te geven bij het bij het afleveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt. 5.9. Als moment van aflevering en moment waarop het risico overgaat geldt het moment dat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, de Producten in ontvangst heeft genomen. 5.10 Het is niet de bedoeling dat de Producten worden doorverkocht. Chef chocola kan bestellingen bijvoorbeeld weigeren, indien er redelijke vermoedens zijn van wederverkoop. Daarnaast kan Chef chocola een maximum verbinden aan de te bestellen hoeveelheden. 6. Herroepingsrecht en terugbetaling 6.1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product te ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering het Product en de plicht het Product vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontbinding retour te zenden. 6.2. Indien de Consument gebruik maakt van dit herroepingsrecht stelt hij Chef chocola daarvan binnen de hiervoor bedoelde veertien (14) kalenderdagen per e-mail op de hoogte.De Consument is hierbij niet verplicht de reden van de ontbinding te vermelden. Na ontbinding ontvang de Consument vervolgens per e-mail een instructie van Chef chocola over de voorgeschreven wijze van retourzending van het Product. 6.3. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de Overeenkomst, zendt de Consument het Product retour aan Chef chocola. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. 6.4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het Product (in originele verpakking) en onbeschadigd is. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Consument. 6.5. Producten die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet door Chef chocola in ontvangst genomen en doen geen afbreuk aan de in Artikel 6.2 genoemde termijn. 6.6. Chef chocola stuurt na ontvangst van het Product een ontvangstbevestiging aan de Consument. Binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de retourzending van het Product vergoedt Chef chocola de betaling van het Product aan de Consument, waaronder ook begrepen de verzendkosten als bedoeld in Artikel 4.3 voor zover deze verzendkosten op basis van deze Voorwaarden voor rekening zijn van Chef chocola. 7. Betaling 7.1. De Consument dient de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel. 7.2. Facturen en betalingsherinneringen worden door Chef chocola uitsluitend elektronisch aangeboden aan de Consument. Hierbij zijn de door Consument verstrekte Persoonsgegevens leidend. 7.3.Chef chocola behoudt de eigendom van alle geleverde Producten, totdat de Consument volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Chef chocola heeft voldaan. 8. Kortingscodes 8.1. Chef chocola-kortingscodes mogen door de Consument niet gebruikt worden voor (eigen) commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is de Consument niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen. Met uitzondering van cadeau kaarten. 9. Fraude of andere niet-toegestane handelingen 9.1. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik onmiddellijk wordt gestopt. 10. Klachten en garantie 10.1. Chef chocola garandeert dat de geleverde Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Producten op grond van de door Chef chocola verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de Producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere toepasselijke overheidsvoorschriften. 10.2. De Consument is verplicht de Producten te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Als de Consument Producten ontvangt die niet zijn besteld, die volgens de Consument niet voldoen aan de Overeenkomst of onjuistheden in een levering vindt, verzoekt Chef chocola dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten aan Chef chocola te melden door een e-mail te sturen naar info@chefchocola.nl. 10.3. De door Chef chocola verstrekte garantie als omschreven in Artikel 9.1 doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen, zoals onder meer bedoeld in de artikelen 7:18, 7:19A, 7:21 en 7:22 van het Burgerlijk Wetboek die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Chef chocola kan doen gelden. 10.4. Indien een melding als bedoeld in Artikel 9.2 naar het oordeel van Chef chocola gerechtvaardigd is, zal Chef chocola overgaan tot nakoming binnen een redelijke termijn door middel van vervanging van de Producten of het terugstorten van het aankoopbedrag van de Producten waarop de melding betrekking heeft, zulks naar keuze van Chef chocola. 11. Aansprakelijkheid voor schade 11.1. De Consument erkent dat de aansprakelijkheid van Chef chocola is beperkt tot de aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht. Iedere additionele aansprakelijkheid op grond van regelend recht wordt uitgesloten. 11.2. Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis. 11.3. De Consument dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan Chef chocola te melden, met uitzondering van schade op basis van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek waarvoor een termijn van twee (2) maanden geldt. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Consument jegens Chef chocola na verloop van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond, met uitzondering van enige rechtsvordering op basis van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek die verjaart na verloop van twee (2) jaar na de in de eerste zin van dit artikel bedoelde kennisgeving. 11.4. Chef chocola is niet aansprakelijk voor ziekte of dood van huisdieren bij postorders waarbij het huisdier bij de verpakte chocolade en of aanverwante kan komen en dit op eet. 12. Ontbinding 12.1. In het geval dat de Consument de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet nakomt, kan Chef chocola naar eigen keuze: (a) de Consument de gelegenheid geven om binnen een door Chef chocola gestelde redelijke termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; of (b) de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden zonder dat Chef chocola gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Consument. 12.2. Alle vorderingen die Chef chocola in de hierboven in Artikel 11.1 genoemde gevallen op de Consument mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 12.3. Chef chocola zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de Overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Consument te verhalen op de wijzen waarin de toepasselijke wet- en regelgeving voorziet. 13. Recall van de Producten 13.1 Chef chocola heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige Producten bij de Consument komen en/of blijven. In geval van een dergelijke herroeping zal Chef chocola de noodzakelijke maatregelen treffen om de Consument van de herroeping op de hoogte te stellen. Chef chocola zal een eventuele herroeping kenbaar maken via (onder meer) sociale media en met een bericht op de website van Chef chocola. Chef chocola zal de Consument in dat geval verzoeken zijn/haar medewerking aan een dergelijke herroeping van Producten te verlenen. 14. Intellectuele eigendomsrechten 14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, merken, (handels)namen, domeinnamen, logo’s, artwork, afbeeldingen, look-and-feel, websites, promotie- en marketingmaterialen, merchandise etc. van Chef chocola berusten exclusief bij Chef chocola en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Chef chocola is het niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken. 14.2. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht van of een licentie op intellectuele-eigendomsrechten van Chef chocola ten gunste van de Consument te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Chef chocola behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor. 15. Privacy 15.1. Chef chocola gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens van de Consument. Het Privacy Statement van Chef chocola is van toepassing. 16. Communicatie 16.1. Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Consument en Chef chocola, dan wel tussen Chef chocola en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Consument en Chef chocola, is Chef chocola niet aansprakelijk. 17. Ongeldigheid van één of meer bepalingen 17.1. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden. 17.2. Voor zover toegestaan onder wet- en regelgeving, wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 17.3. Wanneer door Chef chocola gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Chef chocola deze Voorwaarden soepel toepast. 18. Toepasselijk recht en geschillen 18.1. Op Overeenkomsten gesloten tussen Chef chocola en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 18.2. Alle geschillen tussen de Consument en Chef chocola worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter van de woonplaats van de Consument. De Consument is tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de (kanton)rechter te Amsterdam. 19.1. De voor de Consument relevante gegevens die betrekking hebben op de identiteit van Chef chocola zijn als volgt: CHEFCHOCOLA.NL Fultsemaheerd 24 9736 CP Groningen Nederland E-mail: info@chefchocola.nl Btw: NL200060892B02 KvK: 72310421